loading

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Vleesbar

  1. 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van onze vennootschap SADI BV, gezeteld te Testeltsesteenweg 121, 3201 Langdorp. Winkel, De Vleesbar, gezeteld te Theo De Beckerstraat 11, 3200 Aarschot. BTWnummer 0730.660.418 , ongeacht eventuele aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

  1. 2. Bij bestelling dient er rekening gehouden te worden met een mogelijke negatieve en positieve verandering in gewicht van 10´%. Gezien het gaat om vleeswaren kunnen wij niet altijd het exacte gewicht aanleveren.

  1. 3. Bestellingen worden betaald bij afhaal in de winkel.

  1. 4. Bestellingen dienen minimum 24u op voorhand geplaatst te worden gezien wij met verse producten werken.

  1. 5. B2B : Facturen dienen binnen de 30 dagen betaald te worden. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd zijn ten belope van 12% op jaarbasis. In dergelijk geval worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft in casu tevens het recht alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

  1. 6. In geval van aanhoudende wanbetaling zal na ingebrekestelling van de klant die gedurende acht dagen zonder gevolg gebleven is, naast en boven de intrest waarvan hierboven sprake, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het gefactureerd bedrag, exclusief BTW met een minimum van 125,00 euro, onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen en/of schadevergoedingen waarop wij recht hebben.

  1. 7. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de verkochte goederen tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De klant is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen inzake bescherming en bewaring van de geleverde goederen te nemen, tot op de datum van hun volledige betaling.
Winkelmandje